Wszystkie prawa do materiałów, znaków graficznych, informacji zawartych w niniejszym serwisie należą do SHL Polska Sp. z o.o.

Niniejsza strona jest obsługiwana przez firmę SHL Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16A  w Warszawie (dalej zwana SHL POLSKA).

Osoby korzystające z serwisu akceptują warunki wymienione poniżej.

 

1. Informacje o Spółce

Nazwa: SHL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer KRS: 0000162359 (akta Spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

REGON: 190550167

Kapitał zakładowy:  50 000  PLN

Numer NIP: 583 000 22 61

Kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Cele informacyjne

SHL POLSKA informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu (www.shlpolska.pl, www.shl.com.pl ) nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług konsultingowych lub szkoleniowych, świadczonych Użytkownikom niniejszego serwisu, klientom i partnerom SHL POLSKA. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

 

3. Charakter informacji

Serwis umożliwia użytkownikom dostęp do informacji na temat SHL POLSKA w zakresie między innymi: produktów, usług, zasad współpracy. Użytkownicy znajdą w serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami SHL POLSKA.

 

4. Zmiany informacji

SHL POLSKA zastrzega możliwość modyfikacji w całości lub w części informacji zawartych w serwisie w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości serwisu.  SHL POLSKA zachęca do okresowego odwiedzania tego serwisu celem zapoznania się aktualnymi informacjami.

SHL POLSKA dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne, rzetelne i kompletne.

 

5. Prawa autorskie i własności przemysłowej (znaki towarowe)

Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej do całej zawartości i jakichkolwiek pojedynczych elementów serwisu internetowego (w tym w szczególności tekstowych, graficznych, układu strony itp.) są zastrzeżone oraz są wyłączną własnością SHL POLSKA albo też SHL POLSKA ma prawo do korzystania z nich na zasadzie umowy licencji.

Wszystkie znaki umieszczone na serwisie internetowym SHL POLSKA są prawnie chronionymi znakami towarowymi, dotyczy to w szczególności znaków logo identyfikujących firmę SHL POLSKA oraz emblematów. SHL POLSKA nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich właściciele lub osoby uprawnione na podstawie osobno zawartych umów.

Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów niniejszego serwisu wyłącznie dla celów niekomercyjnych lub wewnętrznych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody SHL POLSKA.

 

6. Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie, pliki Cookies przechowywane w urządzeniach użytkownika.

Przeglądanie serwisu nie wymaga podania przez użytkownika danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika jego danych osobowych określonych przez SHL POLSKA. SHL POLSKA zapewnia że dane osobowe będą przetwarzane w zakresie adekwatnym dla celu przetwarzania. Zbierane w ten sposób dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu i  zakresie niezbędnym dla świadczenia funkcjonalności w ramach której użytkownik udostępnił SHL POLSKA te dane. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest SHL POLSKA. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. SHL POLSKA może powierzyć przetwarzanie tych danych osobowych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy, jednak wyłącznie w zakresie i celu w jakim sama przetwarza te dane.

Każdy użytkownik który powierzył za pośrednictwem serwisu przetwarzanie swoich danych osobowych SHL POLSKA ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla korzystania z funkcjonalności w ramach której użytkownik swoje dane osobowe udostępnił. 

 

Pliki Cookies, oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik sieci internet korzysta ze stron internetowych niniejszego serwisu. Stosowane w ramach niniejszego serwisu pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika serwisu (w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego).

Serwis wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies  w zakresie  analityki i statystyki serwisu. Serwis  w ramach powyższego wykorzystuje dwa typy plików Cookies :

a.            Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

b.            Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Użytkownik serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie nadal możliwe w pełnej funkcjonalności. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.

SHL POLSKA wykorzystuje Cookies własne w celach statystyki, identyfikacji użytkownika :

Nazwa Cookies

Czas ważności

Opis / cel

PHPSESSID

Koniec sesji przeglądarki

Używany do identyfikacji użytkowników.

 

SHL POLSKA wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, dostarczanych przez Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], w zakresie :

Nazwa Cookies

Czas ważności

Opis / cel

_ga

2 lata

Używane do rozróżniania użytkowników.

__utma

2 lata od zagnieżdzenia / aktualizację

Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Cookie jest tworzone, gdy wykonywana jest biblioteka javascript i nie istnieją pliki cookie ___utma. Cookie jest aktualizowany za każdym razem gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmb

30 min od zagnieżdzenia/ aktualizację

Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Cookie jest tworzone, gdy wykonywana jest biblioteka javascript i nie istnieją pliki cookie ___utmb. Cookie jest aktualizowany za każdym razem gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmc

Koniec sesji przeglądarki

Określenie, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

__utmz

6 miesięcy od zagnieżdzena/ aktualizację

Przechowuje źródła ruchu lub kampanii, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do witryny. Cookie jest tworzone, gdy wykonywana jest biblioteka javascript i jest aktualizowana za każdym razem gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmv

2 lata od zagnieżdżenia / aktualizacji

Służy do przechowywania danych niestandardowych o użytkowniku. Plik ten jest tworzony, gdy deweloper używa _setCustomVar .Cookie jest aktualizowany za każdym razem dane są wysyłane do Google Analytics. 

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

7. Formularze testów

SHL POLSKA może udostępniać w ramach serwisu nieodpłatnie testy dla wybranych użytkowników, wyłącznie w zakresie ich osobistego, niekomercyjnego użytku. Warunkiem przystąpienia do rozwiązywania testu jest akceptacja warunków SHL POLSKA oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszym serwisie mają charakter ogólny, poglądowy i nie mogą być traktowane jako wskazówki, rekomendacje lub zalecenia jakiejkolwiek natury. SHL POLSKA nie udziela żadnej gwarancji za przydatność tych informacji dla użytkowników ze względu na celowość, ekonomikę, użyteczność, ani inny cel, dla którego informacje te mogłyby być wykorzystywane.

SHL POLSKA nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Otrzymując dostęp do serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje otrzymywane lub wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich lub na wpływ wirusów lub innego szkodliwego i niebezpiecznego oprogramowania.

 

9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

Użytkownik może zgłosić do bazy danych SHL POLSKA swój adres poczty elektronicznej celem otrzymywania informacji handlowych dotyczących SHL POLSKA oraz jej partnerów biznesowych. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przesyłając na adres SHL POLSKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. żądanie zaprzestania przesyłania informacji handlowych. W treści  każdej informacji handlowej przesyłanej przez SHL POLSKA dostępny będzie link umożliwiający cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Udostępniony SHL POLSKA adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany przez SHL POLSKA wyłącznie w celu przesyłania informacji handlowych.

 

10. Pytania i uwagi

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z niniejszego serwisu internetowego oraz ochrony prywatności jego Użytkowników można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.